Het  park Rams Woerthe werd in 1899 ontworpen door Hendrik Copijn. Het was in de loop van de tijd sterk in verval geraakt maar de fraaie aanleg was onder de spontane begroeiing nog aanwezig.

Albers Adviezen heeft samen met de landschapsarchitecte A. Guinee en het Ecologisch Adviesbureau Maes een renovatieplan opgesteld.

De principes op basis waarvan het renovatieplan werd opgesteld werden zeer helder uiteengezet. Hoewel het weer zichtbaar maken van de bedoelingen van Copijn waaraan het park in wezen zijn schoonheid dankt essentieel werd geacht, werd ook veel aandacht gespendeerd aan de recreatieve waarde van het park.

De renovatie is volgens plan uitgevoerd.